‘Zou jij in een Tiny House willen wonen?’ ‘Ehhhhm.’

IMG_7519

Small is beautiful. Dit motto leidde in de jaren ‘70 van de 20e eeuw tot een visie op veel facetten van het leven. Deze visie lijkt een eigentijdse uitwerking te krijgen in een nieuwe beweging op woongebied. Tiny Houses zijn een hot item. Het gaat om complete huizen, maar dan met een klein vloeroppervlak. Tiny Houses hebben een omvang van 20 tot 40 m². Daaronder hebben we nog het segment van de Micro Houses die tot 20 m² tellen. Om het beeld compleet te maken, zijn er ook nog Small Houses, die een vloeroppervlakte van 40-60 m² omvatten. In een blog van een tiny-enthousiasteling is meer informatie te vinden.

In meerdere gemeenten wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvorm. Zo heeft grote bouwer Heijmans in Weert Heijmans One gelanceerd. Ook Alkmaar en Utrecht kennen experimenten op dit gebied. Almere trekt de aandacht met een heuse Bouw EXPO Tiny Housing waarbinnen plaats is voor 25 woonvormen in dit segment. Meer informatie is te vinden op de website.

Bevrijd Wonen

IMG_7532Dat past helemaal in de experimentele traditie, waarmee Almere zich op de kaart heeft gezet. Bouwers hebben zich al eerder ingespannen voor een prijsvraag voor woningbouw met particulier opdrachtgeverschap onder de naam ‘Ik wil mijn huis bouwen in Almere’. Op soortgelijke wijze heeft deze ‘nieuwe’ stad in 2016 een prijsvraag uitgeschreven ‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!’.

Op 6 juli 2016 zijn de 245 inzendingen in het Stadstheater in Almere tentoongesteld en zijn er 25 winnaars gepresenteerd. In drie categorieën: ontwerpen voor permanente, voor tijdelijke en voor pioniersplaatsen. Voor de winnaars is een perceel beschikbaar, grenzend aan het bekende Homeruskwartier. Ook door een kinderjury van de plaatselijke Daltonschool is een voorkeur ontwikkeld voor een tiental inzendingen. Dat ontlokte de presentatoren, Thomas van Belzen en Joost Zwaga, van deze als Cobouw-café opgezette sessie de vraag aan de scholieren of zij zelf in een Tiny House zouden willen wonen. Na een lange denkpauze kwam het verbaasde antwoord er bij de scholieren uit: ‘Eeuhhhhhmmm’.

IMG_7525

Een cultuur, waarbij mensen buiten de boot vallen

Tiny Houses zijn dan ook niet bedoeld voor kinderrijke gezinnen, maar voor singles. Door rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn tijdens deze presentatie-bijeenkomst kritische kanttekeningen geplaatst bij de opvallende trend naar het kleinschalige wonen. Het is bekend dat andere vormen van woningbouw nodig zijn. Hij waarschuwt in dit verband voor de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Als veel personen individueel op zichzelf gaan wonen, ontstaat er eenzaamheid. Nu al bestaat 30% van de huishoudens uit één persoon en het ziet er naar uit dat dit zich ontwikkelt naar een groep van 40% van de bevolking. Dat leidt in de optiek van Alkemade tot een mono-cultuur, waarbij het gevaar bestaat dat mensen buiten de boot vallen. In de Nederlandse pers is de achterliggende maanden een golf van publiciteit met betrekking tot de kleine woonvormen over de lezers uitgestort. Iedereen heeft er wel iets van meegekregen en zal er een eerste idee of mening over hebben gevormd.

Ecologische footprint zo klein mogelijk

IMG_7516

De uit Amerika afkomstige Tiny House Movement heeft inmiddels in Nederland een vertaalslag gekregen. Bouwexpert Ir. Marcel van Mierlo heeft een boeiende inventarisatie gemaakt van aansprekende voorbeelden van Tiny Houses, die in de praktijk zijn gerealiseerd. Deze praktische beschrijving van praktijkvoorbeelden is te vinden in een informatief boek met de titel ‘Slim Ruimtegebruik’, dat hier te verkrijgen is. Slim Ruimtegebruik, ruimte-innovatie op de vierkante mm, bundelt 20 nationale en internationale voorbeelden over wonen en werken op klein oppervlak.

IMG_7514

Geïnteresseerden in de ervaring van een Tiny House-bewoner kunnen terecht bij een blog van ervaringsdeskundige Frieda Bakker. Het kleinschalige wonen vertoont verwantschap met actuele trends als woning-delen en de modulaire woningen. Tiny Houses zullen in de maatschappelijke discussies een prominente rol gaan spelen. In Amsterdam zoeken in 2016 naar schatting van de gemeentelijke overheid 85.000 mensen een individuele woonruimte. In een stedelijke omgeving zullen Tiny Houses ongetwijfeld uit meerdere bouwlagen bestaan. Betaalbaarheid van het wonen is steeds belangrijker geworden en  nieuwe concepten zullen in deze nieuwe vraag voorzien. Voor bouwbedrijven is het een uitdaging om verrassende ideeën van designers en architecten om te zetten in maakbare producten. Het komt aan op opschaalbaarheid en industriële productieprocessen. Iedere bouwprofessional kan in zijn eigen lokale omgeving nagaan of en hoe invulling gegeven kan worden aan deze nieuwe trend.

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, maar door het wegvallen van veel waardevolle tradities zijn steeds meer mensen op zichzelf aangewezen. Als je mij persoonlijk zou vragen of ik een zo’n Tiny House zou willen wonen, zou mijn antwoord ook zijn: ‘Eeuhhhmm…….’

 


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie