Veranderingen in de bouwkolom

De verschillende partijen en rollen in de bouwkolom zijn niet bepaald zwart-wit. Sommige installateurs kiezen er bijvoorbeeld voor om over te gaan tot het maken van producten. Een ander voorbeeld zijn hoofdaannemers die gaan fabriceren of ervoor kiezen om ontwikkelende aannemer te worden. Kortom, er zijn veel verschillende richtingen waarop een partij in de bouwkolom zich kan ontwikkelen. Toch kunnen we, onder andere aan de hand van trends en factoren zoals wet- en regelgeving, de energietransitie en technologische ontwikkelingen, een beeld schetsen van de mogelijke verschuivingen van de rollen in de bouwkolom.

Er wordt veel gespeculeerd over de verschuivingen in de bouwkolom. Zo zou door de steeds belangrijkere rol van installaties in gebouwen de installateurs in de toekomst wel eens de rol van hoofdaannemer op zich kunnen nemen en daarmee een meer coördinerende krijgen. Door technologische ontwikkelingen lijkt software een groot gedeelte van het originele werk van architecten over te nemen en ook het traditionele businessmodel van hoofdaannemers komt meer onder druk te staan. Slopers kunnen met het steeds groter wordende belang van circulariteit ook leverancier worden van producten of nauw in contact komen te staan met andere partijen in de bouwkolom. Op deze manier kan een hoge mate van circulariteit worden nagestreefd.

De laatste editie van ‘Megatrends in de bouw’ werd in 2016 uitgebracht. Door de hoge snelheid waarin er onder ander op technologisch, politiek en maatschappelijk gebied veranderingen plaatsvinden, vonden we het tijd om een nieuwe editie uit te brengen. Door de mening van een breed aantal experts uit de bouwkolom te peilen en uitvoerig te analyseren zijn we dit jaar tot een interessante visie gekomen.

Eerder deelde ik al een aantal relevante inzichten rondom de inzet van nieuwe technologieën in het bouwproces die voort kwamen uit deze nieuwste versie van Megatrends in de bouw rapport. In deze blog deel ik graag een aantal inzichten rondom het veranderende krachtenveld in de bouwkolom. Ze komen voort uit dit interessante onderzoeksrapport.

Van keten naar netwerk

In 2030 zal de rolverdeling in de bouwkolom er waarschijnlijk flink anders uitzien. Door de veranderende wetgeving, het onder druk staan van businessmodellen, de energietransitie en de snelle technologische ontwikkelen verandert ook de bouwkolom. Waar er eerder voornamelijk werd gesproken over een bouwketen, spreken we in toenemende mate over een netwerk. Naar verwachting zal er, onder andere aangewakkerd door de energietransitie, meer samenwerking komen tussen verschillende partijen in de bouwkolom.

Enkele voorwaarden voor een goede samenwerking is dat verantwoordelijkheden moeten worden genomen en dat er vertrouwen is tussen verschillende partijen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij projecten zou dit kunnen stimuleren. Het gebruik van technologische ontwikkelingen zoals samenwerkingstools of het integreren van systemen kan hierin ook een rol spelen. Op deze wijze kan de veiligheid op de bouwplaats worden vergroot en faalkosten worden gereduceerd. Raamcontracten of alliantiecontracten geven meer zekerheid en zouden de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen stimuleren.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Bron: BouwKennis Megatrends in de bouw, 2020

Nieuwe (mogelijke) toetreders

Enkele traditionele businessmodellen, zoals het businessmodel van hoofdaannemer en van de sloper, staan onder druk. Dit valt onder andere te wijten aan technologische ontwikkelingen en de noodzaak tot het overgaan naar een circulaire bedrijfsvoering. Naast de verandering van enkele traditionele businessmodellen verwachten we ook een aantal nieuwe toetreders in de komende tien jaar. Hieronder een korte beschrijving van de verwachtte toetreders.

Kwaliteitsborger: Met het ingaan van de Wet kwaliteitsborging wordt er een, vooralsnog onbekende, partij een de bouwketen toegevoegd. Hoe deze partij precies te werk gaat is nog niet bekend. Een gedeelte van de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt hiermee verplaatst naar een onafhankelijke partij.

Demonteur: De rol van de sloper zal waarschijnlijk veranderen in de rol van demonteur. Door de noodzaak van het bereiken van een circulaire economie in 2050 lijkt het onvermijdelijk dat de sloper langzaamaan circulair gaat werken.

Softwarepartijen: De rol van softwarepartijen is de afgelopen tijd van steeds groter belang geworden. Bedrijven maken maar al te graag gebruik van deze software en worden er in een bepaalde mate ook afhankelijk van. De verwachting is dat deze partijen een nog grotere rol gaan innemen in de bouwkolom.

Regionale energiecoördinator: Door de aankomende energietransitie zal de infrastructuur ingrijpend moeten gaan veranderen. Het belang van warmtenetten en andere energiebronnen wordt groter. Of netbeheerders hier uiteindelijk een rol in gaan spelen is nog maar de vraag. Het is in ieder geval van belang dat gemeenten de netbeheerders betrekken bij de energietransitie, om overbelasting om het net te voorkomen, samen naar oplossingen te zoeken en kennis tussen partijen (op tijd) te delen.

Meer weten?

BouwKennis brengt veel rapporten uit waarin staat ‘wat’ en ‘hoeveel’ we gaan bouwen. De monitor ‘Megatrends in de bouw’ draait echter om de vraag ‘hoe’ we gaan bouwen en welke rol marketing daarbij zal vervullen in de komende tien jaar. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Welke veranderingen zal het bouwproces ondergaan?
  • Welke gevolgen heeft dit voor de onderlinge verhoudingen tussen de partijen in de bouwkolom?
  • Welke mogelijke disrupties zien we als het gaat om nieuwe partijen, technologische ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen?
  • Wat zijn de belangrijkste trends in klantwensen, digitalisering en data-gedreven processen?

Door deze insteek is ‘Megatrends in beeld’ ontzettend waardevol bij het opstellen van jouw strategisch plan voor de middellange termijn. Wil je meer weten over het rapport of hoe we jou kunnen helpen bij het maken van je plannen? Laat het me even weten via boudewijn.goedhart@bouwkennis.nl of 010 2066996.


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie