Particulier opdrachtgeverschap vraagt omgekeerd bouwproces

Het maakt nogal uit, met welk loket je de klanten van bouwopdrachten benadert. Bied je een kant-en-klare-oplossing, dan volstaat een standaard-aanpak. Wil je de klantwensen centraal stellen, dan vraagt dat een actieve interactie tussen klant en bouwer. Wil je de klant vanaf het eerste idee ter wille zijn, dan vraagt dat een hele diepe buiging voor wat er bij de klant leeft aan uitgesproken en niet-uitgesproken wensen, eisen én verwachtingen over het beoogde bouwproduct. In de woningbouw is vanaf het begin van de 21e eeuw het verschijnsel particulier opdrachtgeverschap in opmars. Dat staat haaks op de klassieke industriële aanpak in de woningbouw, waarbij de klant pas in beeld komt zodra de oplevering een feit is. Het toenemende individualisme en de groeiende mondigheid bij de (woon)consumenten vormden een vruchtbare voedingsbodem voor de trend naar wat particulier opdrachtgeverschap is genoemd. Om aan deze trend mee te doen, worden heel andere competenties van bouwprofessionals verwacht dan die welke traditioneel tot hun bagage behoren.

Van droom naar daad staan …..

Er moet nog iets te wensen overblijven. Met die houding kijken we vaak naar de ligging, de inhoud en het type van onze woning. Het begrip woonwensen wordt meestal alleen betrokken op de inrichting, het interieur van de woning. Dat woonwensen ook betrekking kunnen hebben op het type en de ligging van de woning, realiseren we ons minder. De meesten van de ruim 17 miljoen inwoners van Nederland zijn anno 2020 redelijk tevreden met hun woonsituatie. Die 17 miljoen mensen vormen samen ruim 7 miljoen huishoudens, die meer dan de helft van alle huizen in bezit hebben. De ideale woning lijkt vaak op wat we al hebben. Waar wij wel van dromen, dat zijn zaken als meer ruimte, een grotere tuin of een prettiger sfeer in de wijk.

Loketfunctie versterken ….. aan klantrelaties werken

Al die wensen ten spijt: in de woningmarkt heeft vraagsturing nooit de overhand gehad. In het spel tussen vraag en aanbod, zijn de aanbieders meestal dominant geweest. De schaarste aan woningen heeft daarin ook een rol gespeeld. Het is echter vooral de aanbodgerichte structuur van de bouwsector, waardoor van vraagsturing weinig sprake is geweest. Voor de vervulling van woonwensen gingen we vooral naar meubelboulevards en veel minder naar de makelaar, laat staan naar een bouwer of projectontwikkelaar. Inmiddels dient zich een trend aan, waarbij de woonwensen ook voor de bouwsector meer centraal staan. Ieder zichzelf respecterend bouwbedrijf vraagt zich af, welke eisen, wensen en verwachtingen bij de woonconsumenten leven.

Van de korrel tot de borrel

Zo’n marktverkenning is nodig om tot een passend aanbod vanuit de bouwsector te komen. Veel gemeenten houden zich actief bezig met woonbehoeftenonderzoek. Dat levert goed basismateriaal op, waarmee projectontwikkelaars en bouwers hun winst doen. Woningbouw is nog geen voorwerp van hypes en modegrillen, zoals auto’s en kleding dat wel zijn. Voor een goede kijk op woonwensen is verdergaande segmentatie van de markt nodig. Welke woonsegmenten zijn er? Welke woonwensen spelen daarbinnen een rol? Hoe kan daaraan vanuit de bouw een passende invulling gegeven worden? Ook op woongebied zullen niet alle wensen kunnen worden verwezenlijkt, maar het is voor bouwers een uitdaging om hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. Bouwers, die de woonconsument centraal stellen, zullen ook in de toekomst een stevige particulier opdrachtgeverschaps-positie hebben. Dat vraagt integrale aandacht van begin tot eind. In andere sectoren is dat inzicht op pakkende wijze onder woorden gebracht als ‘van grond tot mond’ en ‘van de korrel tot de borrel’.

Actuele trends en ontwikkelingen rond het thema particulier opdrachtgeverschap.

         Het gaat om de hele kolom, alle segmenten, het is meer dan alleen de woning. Dus wat koopt men? De plek, het huis, m² of beleving?

         Begeleiden van de communicatie

         Niet alles tegelijk willen doen

         Volledige vrijheid is anarchie, geef sturing en richting en daarbinnen vrijheden

         Alles kan binnen de wet / techniek

         ‘Betaalbaar’ is de toekomst voor PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

         Verandering van de kernvraag staat centraal. “Hoe wilt u wonen?”. Een bewustwordingsproces gaat hiermee gepaard

         Een mens wil zijn/haar woonomgeving niet opgelegd krijgen

         Het individualisme viert hoogtij (toenemend gevoel van het recht iets zelf te bepalen)

         Je woont in een huis, niet in een woning.

         Algemene trend: behoefte aan het eigene te creëren / wonen steeds belangrijker

         Overheid, corporatie en consument willen keuzes en betrokkenheid én onderdeel van het product en proces worden.

         Voor  corporatie/overheid is sociale cohesie/betrokkenheid van groot belang / of gaat dat worden (zie zgn. achterstandswijken). Voor consument ook belangrijk, zij het als afgeleid product (in het begin).

         Segment: hoog tot laag; des te hoger, hoe meer keuzes. Speciale aandacht voor senioren.

         Particulier opdrachtgeverschap is een must geworden. Klant wil veel meer inspraak.

         Veel meer communicatie gewenst

         Veel eigen keuzemogelijkheid al in afwerkingen en ruimte.

         Bemoeienis met kleur en materiaalkeuze? (architectuur)

         Verkopen van beleving helemaal waar

         Particulier opdrachtgeverschap afhankelijk van categorie en prijs

         Ruimte zoeken in medezeggenschap bij inrichting woonomgeving

         Gemeenten en bestuurders slaan door en verliezen de praktijk uit het oog.

         Weinig ruimte voor prijsontwikkeling voor Particulier opdrachtgeverschap

         Vraag vanuit overheden (nu, in het heden)

         Nadruk op beleving. Consument die wordt klaargestoomd voor mede-opdrachtgeverschap

         Steeds meer belemmerende regelgeving

         Focus op wat over 10 jaar de vraag is/gaat zijn

         Langzaam maar zeker besef kwaliteit en de noodzaak daartoe

         Consument beter geïnformeerd, mondiger

         Keuzevrijheid van de omgeving is iets nieuws, terwijl vrijheid in de woning nog niet overal goed geregeld is.

Technisch gezien wordt veel mogelijk geacht. ‘The sky is the limit’ wordt wel gezegd. Daarmee ligt de vraag bij de bouwprofessional, hoeveel keuzevrijheid deze de consument wil geven. Binnen welke kaders? Daarnaast dient stil gestaan te worden bij de wensen van de woonconsument, voorbijgaand aan het ‘materialistische’. De woonconsument vraagt om eigenheid, om een eigen inbreng, om beleving.

 


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie