Meten is weten: start jouw innovatieroute op basis van goede data

Als ik mijn auto start, deel ik automatisch data met de fabrikant over het gebruik ervan. Zonder dat ik me er altijd van bewust ben, kan de fabrikant het gebruik van mijn auto monitoren en ontstaat bij het combineren van de data van alle bestuurders een schat aan informatie die wordt ingezet om innovaties te ontwikkelen en continu te verbeteren. De talloze veiligheidssystemen die in onze auto’s zitten, zouden niet ontwikkeld kunnen worden zonder de schat aan informatie die bestuurders dagelijks genereren.

In ieder project waarin ik corporaties en aanbieders op weg help in hun ambitieuze doelstellingen, moet ik echter het onderwerp ‘meten en evalueren’ keer op keer opnieuw op de agenda zetten. Kennis geeft macht, zoals Piet Oskam ook al in zijn blog van afgelopen week aanstipte. Toch wordt, wanneer het project is opgeleverd, vaak de focus verlegd naar nieuwe uitdagingen zonder na te gaan of hetgeen we hadden bedacht ook echt heeft gewerkt. Worden de energiebesparingen die we aan de voorkant hadden berekend ook echt waargemaakt? Zijn de huurders inderdaad in woonlasten omlaag gegaan? Ervaart men ook daadwerkelijk een verbetering van het wooncomfort? In een wereld waarin onze ambities gemeten worden in rekenmodellen, forfaitaire waarden en energielabels, rekenen we ons suf aan de voorkant van ieder project, maar is er maar weinig aandacht voor hoe dit in de praktijk uitpakt en wat dit kan opleveren. Zonde, want juist in het evalueren met de gebruikers ligt een schat aan informatie verborgen waarmee corporaties en aanbieders in staat zijn hun aanbod continu te verbeteren en zo te blijven innoveren en dus te excelleren. De gehele sector heeft het over ‘de klant centraal stellen’ maar vergeet (uitzonderingen daar gelaten) die klant ook echt te vragen of hij tevreden is met de geboekte resultaten.

Big data als voeding voor innovaties

Dit geldt niet alleen voor het evalueren, maar zeker ook voor het meten van prestaties, ook wel aangeduid met ‘monitoring’. In de praktijk van Nul op de Meter, waarin monitoring een verplichting is om de prestatiegaranties uit de EPV-wetgeving te kunnen waarmaken, hoor ik veel geklaag over de inspanning die nodig is om de monitoring van de installaties en het gebruik ervan in te richten. Monitoring wordt vooral gezien als een extra (belemmerende) kostenpost en nog veel te weinig als kans om essentiële gebruikersinformatie op te halen om met de Nul op de Meter propositie te kunnen onderscheiden en excelleren. Want pas als je weet hoe de eindklant omgaat met de gerenoveerde woning en hoe hij of zij deze woning ervaart, kun je echt stappen vooruit zetten om de klantbeleving te verbeteren en zo dát te bieden dat de verwachtingen overtreft. Wist u dat één van de belangrijkste beweegredenen om voor een Nul op de Meter renovatie te kiezen niets te maken heeft met energiebesparing of woonlasten? Het zijn de brede vensterbanken die de bewoners (mede) overhalen om voor zo’n renovatie de handtekening te zetten.

In plaats van stappen vooruit zetten, is de primaire reactie van de bouwkolom om toch vooral te gaan verkondigen waarom verandering onnodig, duur en complicerend is. Met de enorme bouwopgave die er ligt, kunnen we er nog meer ingewikkelde taken en kostenverhogende zaken er niet bij hebben, is een vaak gehoorde boodschap. Het feit dat iedere bewoner zich anders gedraagt wordt daarom vaak als excuus gebruikt om vooral niet te hoeven meten. Is het een excuus, of eerder de constatering dat de bouwkolom eenvoudigweg te weinig weet over meetmethoden en statistische analyse om met de beschikbare informatie iets nuttigs te doen?

Daarnaast wordt de privacywetgeving wordt vaak onterecht aangehaald als bottleneck. Natuurlijk moet een en ander netjes volgens de wetgeving gebeuren, maar met het anonimiseren van gebruiksgegevens en toestemming van de bewoner is echt veel meer mogelijk dan op dit moment gebeurt. Kijk eens bij autofabrikanten, softwareontwikkelaars, internetspecialisten en de medische wereld hoe zij omgaan met data en gebruikersgegevens. Hoe vaak accepteert u zelf cookiemeldingen en andere voorwaarden voor het delen van data? En is het een probleem wanneer u dat weigert en andere gebruikers het wel accepteren?

En het wordt echt interessant wanneer de cijfers uit slim ontwikkelde monitoring gecombineerd worden met een persoonlijke evaluatie met de gebruikers, bij voorkeur enige tijd na oplevering. Harde cijfers komen immers niet altijd overeen met de manier waarop een ingreep gevoelsmatig wordt ervaren en bovendien kan een bewoner pas na één jaar echt concluderen of de energierekening omlaag is gegaan. Juist in het combineren van informatiebronnen ontstaan dus kansen voor het integraal ontwikkelen van oplossingen die ook echt door bewoners gewaardeerd worden.

Van zesjescultuur naar radicaal innoveren

Als het gaat om continu verbeteren, monitoren en evalueren, moet de bouwkolom ten opzichte van andere sectoren van ver komen. In een sector waarin we de dingen nou eenmaal zo doen omdat de klant en zijn adviseurs exact voorschreven wat er moest gebeuren, draaide het vooral om het bieden van de scherpste prijs en niet om het bieden van de meest gewaardeerde oplossing. Met een prijs die continu onder druk staat, is het al een hele opluchting wanneer er een zesje wordt behaald voor de waardering van het eindresultaat. Direct na oplevering verdwijnt het project van de radar en komt de focus te liggen op het volgende nieuwe project. Doordat er gedacht wordt in losstaande projecten die steeds opnieuw worden ontwikkeld, lijkt de toegevoegde waarde van monitoren en evalueren gering. Het volgende project is immers toch weer totaal anders. Wie de opgave benadert vanuit het productdenken en het toepassen van deze producten in doorlopende programma’s, ziet eerder de toegevoegde waarde van evalueren om zichzelf continu te kunnen verbeteren en dus te blijven onderscheiden.

Met de ambitieuze doelstellingen van een CO2-neutrale én geheel circulair ontwikkelde woningvoorraad in 2050 heeft de bouw er alle belang bij om zich snel te ontwikkelen naar een markt waarin het onderscheidend vermogen van pionierende bouwondernemers meetbaar wordt en dus wél wordt gewaardeerd. Om voldoende snelheid te maken, zal er een integraal aanbod moeten komen dat kan rekenen op de waardering van de bewoners. Klantgedreven, radicale innovaties zijn nodig om onze doelstellingen voor 2050 op tijd te kunnen behalen. Zonder te weten hoe de klant de oplossingen van vandaag waardeert, sta je als aanbieder blind aan de start van de benodigde innovatieroute.

Daarbij komt nog dat er een geheel nieuwe markt aangeboord kan worden wanneer naast woningcorporaties ook particuliere woningeigenaren op grote schaal hun woningen energetisch laten verbeteren omdat dit hen écht iets oplevert. De afzetpotentie van goede en betaalbare oplossingen wordt daarmee opgeschaald van 2,4 miljoen sociale huurwoningen naar bijna 8 miljoen woningen die in de komende decennia gasloos en duurzaam verwarmd zullen moeten worden.

Kapers op de kust

Buiten de bouwkolom lopen talloze spelers die wél weten waar de behoeften van hun klanten liggen en een schat aan data inmiddels al hebben verzameld. Bedrijven als IKEA, Google, Apple en Tesla monitoren continu de klantbehoeften en komen met aanbod dat aanslaat. Met hun innovaties zoals de Nest thermostaat, zonnepanelen, solar tiles, slimme deurbellen en beveiligingssystemen komen zij steeds dieper onze huiskamers binnen. Nu de energietransitie dichterbij komt en concreter wordt, ontstaat hierin markt voor deze spelers van buitenaf. Wacht u af tot zij vanuit de huiskamers die zij hebben veroverd ook het bouwdomein gaan bestieren, of heeft u voor die tijd al geschakeld om tot het perfecte aanbod te komen?


Over de auteur: Sean Vos

"De bouwsector kan een enorme innovatieslag maken door projecten seriematiger aan te pakken en projectoverstijgend samen te werken..." Mijn visie: met samenwerking en opschaling kom je verder. Door projectoverstijgend samen te werken, kunnen de faalkosten in de bouwsector flink omlaag. Bovendien opent dit mogelijkheden voor innovatie en cocreatie, omdat ontwikkelkosten over meerdere projecten én meerdere samenwerkingspartners kunnen worden verdeeld. De huidige bouwtraditie lijkt hier echter niet op ingericht. Het is daarom tijd voor verandering. Ik weiger te geloven dat de bouwsector tradioneel is en zal blijven. Liever ga ik de uitdaging aan. Wie nooit iets probeert, zal immers nooit iets veranderen... Met deze visie ben ik drie jaar geleden begonnen met SlimRenoveren, een advies- en productontwikkelingsbureau voor het vakgebied renovatie. Samen met mijn collega Doris de Bruijn ontwikkel ik concepten en producten voor het seriematig verbeteren van de bestaande (woning)voorraad en help ik opdrachtgevers bij de implementatie daarvan. Een mooie uitdaging in een markt die zich op dit moment razendsnel ontwikkelt!

Geef een reactie