Letselschade door bedrijfsongeval

Elk jaar overlijden in Nederland zo’n 60 werknemers door een ongeval op hun werk. Daarnaast zijn er nog zo’n 2300 ernstige bedrijfsongevallen waarbij sprake is van ziekenhuisopname, waarvan een deel met blijvend letsel. Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat onder werktijd gebeurt en waardoor je het werk niet meer kunt uitvoeren. Werknemers in de bouw lopen het meeste risico.

Aantonen aansprakelijkheid werkgever

Noodzakelijk is dat de letselschade is ontstaan tijdens het werk. Dit kan bijvoorbeeld op de bouwplaats zijn, maar ook tijdens een autorit naar een klant. Letselschade met een bedrijfsongeval dient een duidelijke samenhang te hebben met het werk of werkzaamheden. De werkgever is verantwoordelijk indien aangetoond kan worden dat de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen of onvoldoende toezicht heeft gehouden op de naleving van veiligheidsvoorschriften. Pas bij opzet van de werknemer of bij bewust roekeloos gedrag is er geen grond voor de aansprakelijkheidsstelling. Ook zzp’ers kunnen bij een bedrijfsongeval voor schadevergoeding in aanmerking komen. Een ongeval dient direct gemeld te worden bij de werkgever bijvoorbeeld via een leidinggevende. Ernstige ongevallen worden altijd gemeld bij de inspectie SZW.

Bewijsvoering

De bewijsvoering is erg belangrijk bij letselschade. Er dient een causaal verband te zijn van de letselschade en de werkzaamheden. Bij geen of onvoldoende bewijs is een werkgever niet aansprakelijk. Overigens doet de Inspectie SZW altijd een eigen onderzoek. Bij gebleken aansprakelijkheid zal de werkgever beboet worden. Ofschoon de boete los staat van een persoonlijke claim is de uitkomst van de inspectie natuurlijk wel relevant.

Materiële en immateriële schade

Indien de aansprakelijkheid van de werkgever is vastgesteld, is de werkgever voor alle geleden schade aansprakelijk. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken zoals beschadiging van eigendommen, mislopen van inkomen en ziekenhuiskosten. Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding is afhankelijk van alle omstandigheden in de desbetreffende situatie. Smartengeld wordt bepaald door de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen voor het leven van het slachtoffer.

De berekening van de totale schadeclaim is verre van eenvoudig. Er zijn specifieke letselschade advocaten die u kunnen bijstaan.

Werkgevers in Nederland hebben een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor een veilige werkomgeving en voorzorgsmaatregelen moeten treffen om het risico op een bedrijfsongeval zoveel mogelijk te beperken. Letselschade wordt meestal gedekt door de bedrijfsongevallenverzekering van de werkgever.


Geef een reactie