Invoering Omgevingswet is krachttoer voor bestuurders en bouwers

Het jaar 2020 bevat voor de bouwsector veel onzekerheden. Er is minstens één zekerheid: Op 1 januari 2021 treedt de wet Kwaliteitsborging Bouw in werking. Op dezelfde datum gaat de Omgevingswet van start. Tour de force. Hoogstandje. En wie denkt dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook maar iets gaat oplossen, komt bedrogen uit, volgens Mr.dr. Evelien Bruggeman. De kersverse directeur van het Instituut voor Bouwrecht dringt in Cobouw van 14 januari 2020 aan op maatregelen voor het echt een keer gruwelijk misgaat. ‘Ergens moet iemand zeggen: the buck stops here.’

Waarom lokale bestuurders op hun tenen lopen…..

De Omgevingswet schrijft voor dat elke gemeente een Omgevingsvisie vaststelt. De Omgevingsvisie is zelfbindend voor de gemeente en geeft richting aan de gewenste ontwikkeling van onze gemeente naar de toekomst. De Omgevingsvisie is vooralsnog vormvrij. Dat betekent dat er geen eisen worden gesteld aan de inhoud, de vorm en het proces waarbinnen de visie tot stand komt.

Integraal houdt in dat de visie betrekking heeft op alle (beleids)terreinen van de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat de Omgevingsvisie niet alleen in de plaats komt van de huidige structuurvisie, maar ook van de sectorale beleidsplannen en -visies op het gebied van onder andere verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, landbouw en cultureel erfgoed.

De tweede belangrijke beleidsinhoudelijke verandering voor gemeenten is de introductie van het Omgevingsplan. Waar de Omgevingsvisie op strategisch niveau richting geeft, is het Omgevingsplan een meer concrete uitwerking daarvan. Het Omgevingsplan is bindend, ook voor burgers en ondernemers. Het streven van de Omgevingswet is één gebiedsdekkend Omgevingsplan voor de gehele gemeente in de plaats van alle verschillende bestemmingsplannen die er op dit moment nog zijn. Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan het huidige bestemmingsplan, omdat alle locatie- en functie-gebonden regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving erin worden opgenomen. Dit betekent dat ook regels ten aanzien van bijvoorbeeld monumenten, erfgoed, ligplaatsen en terrassen moeten worden opgenomen in het omgevingsplan. De gemeente (overheid) kent vijf verschillende rollen: opsteller van onder andere de omgevingsvisie, beslisser over ontwikkelingen in de omgeving (via vergunning verlening), initiatiefnemer van omgevingsplannen, toezichthouder op het naleven van de opgestelde regels en eindverantwoordelijke voor het totale omgevingsbestel. De transitie naar de nieuwe wettelijke regels vraagt veel van gemeentebesturen.  Het opstellen van de Omgevingsvisie, inclusief integratie en actualisatie van beleidsnota’s;  de uitwerking van de bestuurlijke afwegingsruimte in lokale omgevingswaarden en normen;  het opstellen van het Omgevingsplan (volgend op de Omgevingsvisie), inclusief de integratie en actualisatie van verordeningen en regelingen en de vertaling van de bestuurlijke afwegingsruimte;  aanpassen en / of vernieuwen van informatiesystemen om aan te kunnen sluiten op het digitale stelsel van de Omgevingswet.

….. en ondernemers in de bouw op hun handen zitten.

Het Omgevingsplan is de concretere uitwerking van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geeft initiatiefnemers van ruimtelijke projecten inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor hun initiatief. Wanneer het initiatief past binnen de Omgevingsvisie, dan moet het Omgevingsplan in principe geen belemmering vormen om het initiatief te kunnen realiseren.

Zowel burgers als ondernemers en belanghebbenden kunnen drie rollen vervullen: die van medeopstellers (en -herijkers) van bijvoorbeeld de omgevingsvisie, die van belanghebbende bij initiatieven in hun leefomgeving en die van initiatiefnemer. In de eerste rol doen burgers / ondernemers / belanghebbenden actief mee in het gesprek over de gewenste omgevingswaarden en -kwaliteiten, in de tweede rol komen ze binnen de gemaakte afspraken op voor het eigen belang en in de derde rol doen ze een voorstel voor ontwikkelingen (alleen of in een burgercollectief).

De risico’s rond de implementatie van de Omgevingswet zijn van verschillende aard. Risico’s kunnen zich voordoen ten aanzien van het proces, aanwezige kennis en kunde in de organisatie, samenwerking met ketenpartners, betrokkenheid van de omgeving, gewenste en noodzakelijke besluitvorming.

Bewaken van het proces en de voortgang zijn essentieel om tijdig klaar te kunnen zijn. Borgen van voldoende inzet vanuit de gehele organisatie, maar ook aanhaking van bestuur en politiek, maken hier nadrukkelijk onderdeel van uit. Uiteindelijk moet tijdig de noodzakelijke besluitvorming plaatsvinden, op basis van goed uitgewerkte en besluitwaardige producten.

De invoering van de Omgevingswet is geen interne gemeentelijke aangelegenheid. Dat betekent dat op tijd en zo breed mogelijk het gehele speelveld aangehaakt moet worden en blijven. Uiteindelijk zijn het de initiatiefnemers/bouwondernemers/professionals uit de gehele bouwkolom, die nog meer dan tot nu toe aan de slag moeten kunnen met de verdere ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Handen uit de mouwen dus in 2020, om per 1 januari 2021 alle kansen van het nieuwe wettelijke regime te kunnen benutten.


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie