Energietransitie vraagt van bouwers passie, proces, focus en nog veel meer

Nul Op de Meter (NOM), Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN), Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), Stroomversnelling, Passief Bouwen en Active House. In de achterliggende jaren zijn er uit verschillende hoeken initiatieven genomen om het energieverbruik in de gebouwde omgeving te minimaliseren. Commerciële initiatieven van toeleveringsbedrijven, maar ook stimuleringsprogramma’s met veel overheidsgeld. Er is veel met enthousiasme opgestart, helaas weinig met succes afgerond.

In de komende periode komt het aan op opschaling van geboekte successen. Koplopers kunnen profiteren van de in proeftuinen opgedane ervaring. Dan zal blijken of en hoe het in de echte wereld anders toegaat dan in de geconditioneerde omgeving van de proeftuin is geleerd. Onder de noemer van Duurzaam Gebouwd, vinden we tal van initiatieven uit alle schakels van de bouw, die vooral duidelijk maken dat bouwondernemers zich graag profileren met een duurzame vlag. Als we de professionele uitingen van dit commerciële samenwerkingsverband zorgvuldig in ogenschouw nemen, ontstaat de indruk dat profileringsdrang een belangrijke drijfveer is om aan deze activiteit mee te doen. De jaarlijkse contributie wordt door de participerende ondernemers gezien als een zinvolle aanwending van het marketingbudget.

energietransitie

Passie

Er is meer nodig om handen en voeten te geven aan het veelbesproken duurzaamheidsideaal. Een concrete aanzet daartoe wordt gevormd door de recente beleidsinitiatieven van de minister van Economische zaken en Klimaat. Het doel is om in de zomer van 2018 tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de 2e helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019. Dat Economische zaken en Klimaat twee handen op één buik zijn, is kenmerkend voor het nieuwe beleid van de recent gevormde coalitie. Opvallend is dat in een vorige kabinetsperiode de begrippen Economische zaken en Innovatie in één ministerie werden ondergebracht. Dat leidde onder meer tot het veelbesproken topsectorenbeleid, waarbij juist niet aan de bouwsector is gedacht. Dit ligt anders in het huidige beleid waarin aan de gebouwde omgeving een belangrijke rol is toegekend. Juist om de klimaatdoelstellingen te behalen is een mega-inspanning van de bouwsector vereist. Niemand minder dan oud-PvdA-leider Samsom is de door de minister aangewezen persoon om hierover met de sector en andere betrokken instanties afspraken te maken. In de komende zomer zullen we zien waar dit toe leidt.

Een enorme uitdaging komt op de bouwsector af. Om daaraan te kunnen bijdragen is allereerst passie nodig. Dat vraagt betrokkenheid bij de maatschappelijke ontwikkelingen, gevoel voor de mogelijkheden en woonwensen van eigenaren en huurders. Het volstaat niet meer om als aannemer een deeloplossing voor de laagste prijs aan te bieden. Het gaat er om wie de beste totaaloplossing tegen de meest voordelige cost of live kan leveren.

Proces

energietransitieDe energietransitie is meer dan het vervangen van de cv-ketel door een warmtepomp plus de extra benodigde isolatie. Het vraagt een integrale benadering waarbij alle betrokken disciplines gezamenlijk optrekken. Om hieraan te kunnen voldoen is de vorming van een lokale coalitie van bouwpartners een werkbaar middel. Vanuit dat samenwerkingsverband kan gecommuniceerd worden met de lokale overheid, woningcorporaties, energieleveranciers en andere relevante betrokken spelers. Om zo’n proces goed te laten verlopen is invulling van een stevige regie-rol nodig. Voor de invulling hiervan kan het beste een onafhankelijk partij worden ingezet die beschikt over de vereiste competenties op het gebied van samenwerking, procesbeheer en het maken en nakomen van afspraken. Een mooi voorbeeld van zo’n procesaanpak zien we in Eindhoven waar Ir.Roozbeh Nikdel de functie van Projectleider Energietransitie heeft gekregen. Dat levert interessante impulsen en aanknopingspunten voor een daadkrachtige aanpak. Als iemand in een organisatie ergens voor verantwoordelijk is, bestaat er een garantie dat er werk van wordt gemaakt.

De gemeente Eindhoven is betrokken bij verschillende projecten die inwoners stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Al deze projecten hebben verschillende kenmerken, van faciliteren tot compleet ‘ontzorgen’. Er is een ‘placemat’ gemaakt, die de verschillende kenmerken naast elkaar zet.Handig in de communicatie met bewoners en ook duidelijk voor de aanbiedende marktpartijen.

energietransitie

Focus

Om los te komen van het aardgas is een gerichte beweging nodig. Het vraagt een doordachte aanpak, gericht op een concreet resultaat binnen een afgebakend tijdsbestek. Het vraagt vooral een gezamenlijk gedragen en gedeelde focus, bij alle betrokkenen bouwpartners die met elkaar een gemeenschappelijke bril delen. Als we nog op de ouderwetse manier elkaar blijven benutten, laten we de enorme kansen van de komende energietransitie ongebruikt aan ons voorbijgaan. Het is niet denkbaar dat de gevraagde omslag van aardgas naar all electric gaat lukken als de ontwerpende, bouwende, installerende en toeleverende bouwpartners niet optimaal met elkaar samenwerken. Dat gaat veel verder dan de individuele behoeften van bouwprofessionals om zich als een duurzame expert te profileren. Een gerichte investering in de benodigde kennis, vaardigheden en attitude is een goede stap.

In Nederland is een consortium van partijen uit de bouw- en installatiesector actief – te weten OTIB (penvoerder), ISSO, Kenteq, Hibin en MBO-Diensten  – met de veelbetekenende naam BuildUpSkillsNL. Het doel van BuildUpSkillsNL is het verhogen van de kennis en vaardigheden van vakmensen in de bouw- en installatiesector. Op 5 juni 2018 vindt in Amersfoort de conferentie BuildUpSkills plaats. Voor informatie over het programma en aanmelding kun je terecht op deze pagina. Het komt aan op competenties en doorzettingskracht, wil er van een geslaagde bijdrage aan de energietransitie sprake zijn. Ook hier geldt: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

energietransitie

….. en nog veel meer   

 


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie